Ρυθμίσεις

Καλύψεις

NN Direct Health

Όριο κάλυψης
€500.000
Νοσοκομεία σε Ελλάδα και εξωτερικό
true
Θέση νοσηλείας
Β Θέση
Ποσοστό κάλυψης και ποσό συμμετοχής ασφαλισμένου
100% ή 80% / €1.500
Κάλυψη εξόδων νοσηλείας
true
Εξετάσεις, επεμβάσεις, θεραπείες χωρίς νοσηλεία
true
Συνοδός παιδιών έως 14 ετών
true
Επείγουσα μεταφορά
true
Ανώτατο χρονικό όριο νοσηλείας
365 ημέρες
Tηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης
true

Δείτε αναλυτικά τις καλύψεις του προγράμματος

Όριο κάλυψης

Όριο κάλυψης

Η ασφάλιση NN Direct Health σας καλύπτει για έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης έως €500.000 ετησίως.

περισσότερα
Νοσοκομεία σε Ελλάδα και εξωτερικό

Νοσοκομεία σε Ελλάδα και εξωτερικό

Καλύπτεστε σε όλα τα ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Απολαμβάνετε απευθείας κάλυψη εξόδων στα συμβεβλημένα με την NN Hellas νοσοκομεία στην Ελλάδα. 

περισσότερα
Θέση νοσηλείας

Θέση νοσηλείας

Καλύπτεστε σε Β θέση νοσηλείας (δίκλινο δωμάτιο).

περισσότερα
Ποσοστό κάλυψης και ποσό συμμετοχής ασφαλισμένου

Ποσοστό κάλυψης και ποσό συμμετοχής ασφαλισμένου

Η ασφάλιση υγείας NN Direct Health καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας σας, ως εξής:
- στα συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα 100%, μείον το εκπιπτόμενο ποσό €1.500 ανά νοσηλεία, 
- σε μη συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα 80%, μείον το εκπιπτόμενο ποσό €1.500 ανά νοσηλεία, 
- στα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα 100%,  
- σε νοσοκομεία στο εξωτερικό 80%, μείον το εκπιπτόμενο ποσό €1.500 ανά νοσηλεία.  

Η δική σας συμμετοχή και το εκπιπτόμενο ποσό μπορούν να καλυφθούν:

 • από εσάς,
 • από το δημόσιο ταμείο ή φορέα, όπου είστε ασφαλισμένος, εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου, 

- απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωστοποιήσετε κατά την εισαγωγή σας στο νοσοκομείο τον ΑΜΚΑ σας και το περιστατικό να καλύπτεται από το δημόσιο φορέα σας. Εάν συνεργάζεται με το νοσοκομείο δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια από την πλευρά σας. Σε αντίθετη περίπτωση, εξοφλείτε εσείς το ποσό της συμμετοχής σας στο νοσοκομείο, το οποίο θα λάβετε πίσω από το δημόσιο ταμείο/φορέα.

 • από κάποια άλλη ασφάλιση ιδιωτικού φορέα (π.χ. ομαδικό ασφαλιστήριο) με εν μέρει ή εξολοκλήρου κάλυψη από αυτόν. 
 • από τα ειδικά συμβεβλημένα νοσοκομεία της NN Hellas, σε περίπτωση που νοσηλευτείτε σε κάποιο από αυτά, η συμμετοχή σας θα απορροφηθεί εν μέρει ή εξολοκλήρου από το νοσοκομείο. 

 

περισσότερα
Κάλυψη εξόδων νοσηλείας

Κάλυψη εξόδων νοσηλείας

Σε συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα έξοδα νοσηλείας μείον το εκπιπτόμενο ποσό καλύπτονται απευθείας από την NN Hellas στο νοσοκομείο.
Σε δημόσια νοσοκομεία, εσείς θα πρέπει να εξοφλήσετε τα κόστη νοσηλείας στο νοσοκομείο και στη συνέχεια η NN Hellas, με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και παραστατικών, θα σας καταβάλει τα αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας. 
Σε μη συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία και νοσοκομεία στο εξωτερικό, εσείς θα πρέπει να εξοφλήσετε τα κόστη νοσηλείας στο νοσοκομείο και στη συνέχεια η NN Hellas, με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και παραστατικών, θα σας καταβάλει τα αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας, μείον την εκάστοτε συμμετοχής σας και το εκπιπτόμενο ποσό.

Στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας συμπεριλαμβάνονται:  
Νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ).
Οι αμοιβές του χειρούργου, του αναισθησιολόγου και του θεράποντα ιατρού.
Φάρμακα, διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, φυσιοθεραπείες, έξοδα χειρουργείου, υγειονομικού υλικού, ειδικών υλικών, βηματοδότη, απινιδωτή και μοσχευμάτων. 

περισσότερα
Εξετάσεις, επεμβάσεις, θεραπείες χωρίς νοσηλεία

Εξετάσεις, επεμβάσεις, θεραπείες χωρίς νοσηλεία

Καλύπτεστε για περιστατικά που απαιτούν την ολιγόωρη παραμονή σας στο νοσοκομείο, όπως ιατρικές πράξεις, χειρουργικές επεμβάσεις και διαγνωστικές εξετάσεις,  που κρίνονται απαραίτητες να πραγματοποιηθούν εντός του νοσοκομείου, χωρίς νοσηλεία ή διανυκτέρευση. 
1.    Ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις που κρίνονται ιατρικά αναγκαίες να πραγματοποιηθούν εντός του νοσοκομείου.

 • Ενδοσκοπήσεις πεπτικού, ουροποιητικού και αναπνευστικού (περιλαμβανομένης της λήψης βιοψίας και ενδοσκοπικού χειρισμού).
 • Σπινθηρογραφήματα, αγγειογραφίες, καθώς και εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής.

2.    Κάλυψη για χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες χωρίς νοσηλεία

3.    Χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις

 • Χειρουργεία για λήψη βιοψιών
 • Χειρουργικές επεμβάσεις που δεν απαιτούν νοσηλεία
 • Ανάταξη τραυμάτων
 • Μικροεπεμβάσεις για καθαρισμό και συρραφή τραυμάτων
 • Μικροεπεμβάσεις με laser
 • Μικροεπεμβάσεις για την αφαίρεση επιφανειακών δερματικών βλαβών

4.    Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών υγείας στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου 

περισσότερα
Συνοδός παιδιών έως 14 ετών

Συνοδός παιδιών έως 14 ετών

Η ασφάλιση υγείας για παιδιά του προγράμματος ασφάλισης υγείας NN Direct Health καλύπτει τα έξοδα δωματίου και τροφής του συνοδού-γονέα, που πραγματοποιούνται εντός του νοσοκομείου.

περισσότερα
Επείγουσα μεταφορά

Επείγουσα μεταφορά

Καλύπτεται η επείγουσα μεταφορά από νοσοκομείο ή κέντρο υγείας σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, σε συνεργασία με την Greek Flying Doctors, εφόσον οι ιατροί της Greek Flying Doctors μαζί με το θεράποντα ιατρό ή τον ιατρό, που σας παρείχε τις πρώτες βοήθειες, αποφασίσουν από κοινού ότι η μεταφορά είναι ιατρικώς αναγκαία.  

Προϋποθέσεις μεταφοράς σας σε κατάλληλο νοσοκομείο:

 • ενημέρωση της Greek Flying Doctors για την περίπτωσή σας,
 • ιατρική ανάγκη για τη μεταφορά σας, και
 • η κατάσταση της υγείας σας να επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά σας.

Ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασής σας, η Greek Flying Doctors αναλαμβάνει τη μεταφορά ενός ατόμου ως συνοδού σας και του θεράποντα ιατρού σας, εάν το ζητήσετε.

Δεν  υπάρχει ανώτατο όριο στην παροχή της Υπηρεσίας Επείγουσας Μεταφοράς.

Η επιλογή νοσηλευτικής μονάδας ανήκει σε εσάς ή, σε περίπτωση που εσείς αδυνατείτε να εκφράσετε τη βούλησή σας, στους οικείους σας, εφόσον η επιλεγόμενη ιατρική μονάδα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το περιστατικό. Σε διαφορετική περίπτωση, η Greek Flying Doctors αποφασίζει για εσάς. 

Η μεταφορά σας θα γίνει με ασθενοφόρο όχημα, αυτοκίνητο, αεροπλάνο και/ή ελικόπτερο. με γνώμονα την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά σας στο κατάλληλο  για την περίθαλψή σας νοσοκομείο.

περισσότερα
Ανώτατο χρονικό όριο νοσηλείας

Ανώτατο χρονικό όριο νοσηλείας

Το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας NN Direct Health σας καλύπτει έως και 365 ημέρες συνεχόμενης παραμονής στο νοσοκομείο, ανεξάρτητα εάν αυτή πραγματοποιείται σε μια ασφαλιστική περίοδο ή μεταξύ δύο. Το ανώτερο όριο των 365 ημερών νοσηλείας ισχύει επίσης αθροιστικά και για διαδοχικές νοσηλείες για την ίδια αιτία ή επιπλοκές που προήλθαν από αυτήν, εκτός αν απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες.   

περισσότερα
Tηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης

Tηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης

Οι άνθρωποι της NN Hellas βρισκόμαστε δίπλα σας για να λύσουμε τυχόν απορίες σχετικά με τις παροχές και τη λειτουργία του προγράμματος NN Direct Health και για την προσφορά ασφάλειας υγείας.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή ψηφιακά:

 • 210 950 60 60 
 • 800 100 60 60 (από σταθερό χωρίς χρέωση)
 • info@nndirect.gr
περισσότερα
Back to Top
Θέλετε βοήθεια;
 •     Δωρεάν από σταθερό
  800 100 60 60
 • από κινητό και από το εξωτερικό
  +30 210 950 60 60

 • direct.NNHellas.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. Συγγρού 198, 17671 Aθήνα ΤΗΛ 210 9506060 E-MAIL info@nndirect.gr WEBSITE www.nndirect.gr