Ρυθμίσεις

Όροι χρήσης

Γενικά

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει βασικές πληροφορίες που αφορούν στο ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας NN Direct Health. Μέσω της ιστοσελίδας είναι δυνατή η υποβολή αίτησης προς ασφάλιση για το ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας NN Direct Health ακολουθώντας καθορισμένα βήματα. Ωστόσο καμία από τις εν λόγω πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόταση προς σύναψη ασφάλισης. Η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα, τo υλικό και τις πληροφορίες που περιέχονται, προϋποθέτει ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχτεί και συμφωνήσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν.

Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες (Linked Internet Sites)

H NN Hellas αποτελείται από δύο εταιρίες που λειτουργούν η κάθε μία με τη δική της επωνυμία. Η ΝΝ Hellas  έχει τη δική της ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, όπου μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες και hyperlinks σχετικά με τις εταιρίες, τις επιχειρηματικές μονάδες και τα προϊόντα της. Οι χρήστες ενημερώνονται ότι οι πληροφορίες στα hyperlinks ή στις αναφερόμενες σε αυτά ιστοσελίδες δεν έχουν ούτε ερευνηθεί, ούτε αναλυθεί από την NN Hellas. Η ΝΝ Hellas  έχει τη δική της ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, όπου μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες και hyperlinks σχετικά με τις εταιρίες, τις επιχειρηματικές μονάδες και τα προϊόντα της. Οι χρήστες ενημερώνονται ότι οι πληροφορίες στα hyperlinks ή στις αναφερόμενες σε αυτά ιστοσελίδες δεν έχουν ούτε ερευνηθεί, ούτε αναλυθεί από την NN Hellas. Η ΝΝ Hellas δεν εκπροσωπεί τις εταιρίες ή τις επιχειρηματικές μονάδες των οποίων οι ιστοσελίδες είναι συνδεδεμένες με τη δική της ούτε εγγυάται, άμεσα ή έμμεσα, την ευστοχία ή την πληρότητα των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτές. Σε καμία περίπτωση η ΝΝ Hellas ή κάποιος από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή συμβούλους της δεν υπέχει ευθύνη σχετικά με πληροφορίες που περιέχονται στο website των άλλων εταιριών, ή των επιχειρηματικών μονάδων σχετικά με τα προϊόντα τους ή σε άλλα hyperlinks ή σε συνδεδεμένα websites. Η σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες δημιουργείται μόνο για λόγους εξυπηρέτησης και δεν υποδηλώνει ότι η ΝΝ Hellas εγκρίνει τις ιστοσελίδες, τα προϊόντα και υπηρεσίες που περιγράφουν. Η πρόσβαση και χρήση άλλων συνδεδεμένων ιστοσελίδων, μέσω της ιστοσελίδας της ΝΝ Hellas, γίνεται με δική σας ευθύνη, ενώ η NN Hellas δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση απορρέουσα από αυτές. H NN Hellas διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει οποιοδήποτε link ή συνδεδεμένο πρόγραμμα οποτεδήποτε. Η πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα προϋποθέτει συμμόρφωση με τις οδηγίες του εκάστοτε ιδιοκτήτη που έχουν τεθεί σε οποιοδήποτε ιστοσελίδα προσβάσιμη ή συνδεδεμένη με την παρούσα.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της NN Hellas και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της NN Hellas. Ό, τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας δικτυακό τόπο.

Εμπορικά Σήματα και Λογότυπα

Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην NN Hellas. Οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε σήμα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της δικαιούχου εταιρίας. Η ΝΝ Hellas είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.121801401000.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Ν. 3471/2006 και κανονιστική πράξη ΑΠΔΠΧ 122/2001), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το Νόμο και μόνο αρμόδιες αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, καταγραφής παραπόνων, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Επιπλέον, στην περίπτωση των συνδέσεων "links" προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης της ιστοσελίδας μας έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων

H NN Hellas ενημερώνει τους ασφαλισμένους πελάτες της ότι οι εισερχόμενες κλήσεις προς το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της μπορεί να ηχογραφούνται, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: - Η ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων αποτελεί νόμιμη πρακτική εφόσον λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων μιας εµπορικής συναλλαγής ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα, με προϋπόθεση τη συγκατάθεσή του ασφαλισμένου πελάτη που ηχογραφείται.. Εφόσον η ηχογράφηση δεν περιέχει στοιχεία εμπορικής συναλλαγής ή εν γένει επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα δεν θα ηχογραφείται. Κάθε ασφαλισμένος πελάτης της ΝΝ Hellas δικαιούται να έχει απεριόριστη πρόσβαση στις ηχογραφήσεις που διατηρούνται, καθώς και να λαμβάνει πληροφορίες για όλα τα δεδομένα της ηχογράφησης που τον/την αφορούν. Επιπλέον, κάθε ασφαλισμένος/-η της ΝΝ Ηellas δικαιούται να προβάλει εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, υποβάλλοντας αίτημα για τη διόρθωση, δέσμευση, μη μεταβίβαση ή διαβίβαση ή διαγραφή της μαγνητοφώνησης, απευθυνόμενος στον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών- στη ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@nndirect.gr.

Αποζημίωση: Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, είτε πρόκειται για διοικητική διαφορά, είτε για αστική, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση μέσω του δικτυακού μας τόπου, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε την NN Hellas στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης από παράβαση μέσω του δικτυακού μας τόπου. Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το site, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενα και links σε άλλα sites, παρέχονται όπως είναι και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση, πληρότητα και χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας και περιεχομένου που διατίθεται σε αυτό το site.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω πληροφόρησης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Προσωπικά Δεδομένα-Δήλωση

H  NN Hellas θα πράξει το καλύτερο δυνατό προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με τρόπο που να προστατεύεται και να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα. Η ΝΝ Hellas συγκεντρώνει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την παροχή σε σας των υπηρεσιών μας, για λόγους δημιουργία στατιστικών στοιχείων μέσω της ιστοσελίδας, για λόγους ανάλυσης της πλοήγησης αποκλειστικά στην ιστοσελίδα της ΝΝ  και για λόγους συμμόρφωσης με τα υποχρεωτικά προαπαιτούμενα. Περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αυτόματη συμπλήρωση της online αίτησης ασφάλισης για το ασφαλιστικό πρόγραμμα NN Direct Health.

H  NN Hellas συγκεντρώνει και αποθηκεύει τις παρακάτω πληροφορίες για τον επισκέπτη σε σχέση με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας: ημερομηνία και ώρα που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας, ώρα ζώνης, ανάλυση οθόνης, τύπος πλοηγού, γλώσσα πλοηγού,  πρωτόκολλο Internet (IP), διεύθυνση του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, αριθμό επισκέψεων στην ιστοσελίδα, σελίδες που επισκεφθήκατε, προηγούμενες /επόμενες σελίδες που επισκεφθήκατε, διάρκεια αναζήτησης και ανώνυμες συνολικές αναφορές που αφορούν στις διαδράσεις των επισκεπτών που μπορεί να περιλαμβάνουν για παράδειγμα συνολικές  αναφορές πληκτρολόγησης ή χρήση του «ποντικιού», συνολικές αναφορές ανακυλίσεων οθόνης, και διαλλείματα στην πλοήγηση του επισκέπτη που αφορούν μόνο την ιστοσελίδα www.nndirect.gr.

H  NN Hellas δεν συγκεντρώνει μεμονωμένη πληροφορία για κάθε προσωπικό σας δεδομένο (όπως το όνομά σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή άλλη πληροφορία επικοινωνίας) εκτός αν εσείς ειδικά και εν γνώσει σας παρέχετε τέτοια πληροφορία.  H NN Hellas δεν συγκεντρώνει πληροφορίες για άλλες ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε, προγράμματα που τρέχετε στον υπολογιστή σας, passwords που χρησιμοποιείτε, ή άλλο κλειδί που ανοίγει πεδία τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητα από τον υπεύθυνο τέτοιων ιστοσελίδων.

Η πληροφορία που μνημονεύεται παραπάνω συλλέγεται με τη χρήση ενός «cookie». Το «cookie» είναι μία μικρή σειρά κειμένου που αποθηκεύεται από τον πλοηγό σας στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα «cookies» μας δεν περιέχουν πληροφορία που ταυτίζεται με προσωπικά δεδομένα.

Οι περισσότεροι από τους πλοηγούς αυτόματα δέχονται «cookies», αλλά μπορείτε συνήθως να διαφοροποιήσετε τη διάταξη του πλοηγού σας για να το εμποδίσετε. Αν δεν επιθυμείτε να δέχεστε «cookies»,  παρακαλούμε να αναφερθείτε στο αρχείο "help" του πλοηγού σας στο Internet για να μάθετε πώς θα μπλοκάρετε όλα τα «cookies» ή θα δέχεστε προειδοποίηση πριν την εγκατάσταση  ενός «cookie».

Αυτή η δήλωση εμπιστευτικότητας μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς ώστε να συμβαδίσει με την εφαρμοστέα νομοθεσία, ή να αντανακλά τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλούμε όπως περιοδικά ελέγχετε την παρούσα σελίδα για οποιεσδήποτε αλλαγές μπορεί να γίνουν. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την παρούσα Δήλωση Εμπιστευτικότητας ή με τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Πληρωμή

Για την πληρωμή των ασφαλίστρων του ασφαλιστικού προϊόντος NN Direct Health που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας, η Εταιρία δέχεται πληρωμές και με πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Αποδεκτές κάρτες είναι οι Visa και MasterCard.

Η χρέωση της πιστωτικής/ χρεωστικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Το ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και θα κρατείται με την επιβεβαίωση πληρωμής. Για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας μέσω της ιστοσελίδας θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε σε αυτήν. Στη φόρμα που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει να είστε δικαιούχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε συναλλαγή.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Για την ΝΝ Hellas η ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει μεγάλη σημασία. Για το λόγο αυτό η NN Hellas έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των πληροφοριών/δεδομένων που καταχωρείτε στο www.nndirect.gr. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Το www.nndirect.gr  χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Κατά τη διαδικασία εισαγωγής στοιχείων χρέωσης σε πιστωτική κάρτα, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών κρυπτογραφούνται και μεταφέρονται κάτω από κανάλι επικοινωνίας HTTPS. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Το SSL είναι το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την διασφάλιση της σωστής κρυπτογραφημένης επικοινωνίας μεταξύ δικτυακών τόπων (web sites) και δικτυακών χρηστών, για την ασφαλή μεταφορά κρυπτογραφημένων στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός χρήστη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής σε συνεργασία με μια παγκόσμια αποδεκτή αρχή πιστοποιητικού, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με τα πρωτόκολλα SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Η NN Hellas, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων από τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, δηλώνετε ρητά ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω πιστωτικής κάρτας και παρέχετε εντολή προς την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας για χρέωση αυτής με το ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή των ασφαλίστρων. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική σας κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας τότε η πληρωμή δεν θα εκτελεστεί.

Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από την ιστοστελίδα της ΝΝ Hellas χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρία.

Η ΝΝ Hellas δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP).

Όροι Χρήσης On Line Chat Tool

Η δυνατότητα On Line Chat, που προσφέρεται από τον δικτυακό τόπο www.nndirect.gr αποτελεί ένα νέο κανάλι πληροφόρησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της

ΝΝ Hellas και απευθύνεται τόσο σε συνδρομητές της NN Hellas όσο και σε μη. Ο επισκέπτης / χρήστης του www.nndirect.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους χρήσης και να συνεχίσει μόνο εφόσον τους αποδέχεται.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (N. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει και σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Για λόγους διαχείρισης τυχόν αιτημάτων των επισκεπτών και γενικότερης εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης των συνδρομητών ο διάλογος του επισκέπτη και του agent καταγράφεται και διατηρείται από την NN Hellas για εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από το Νόμο, καθώς και μετά από αίτημα του χρήστη). Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματα, που προβλέπονται από τα άρθρα 11-13 του Ν. 2472/1997.

Η χρήση της εφαρμογής On Line Chat Tool προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στον αρμόδιο φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EL  

Facebook Share Twitter Share
Θέλετε βοήθεια;
  •     Δωρεάν από σταθερό
    800 100 60 60
  • από κινητό και από το εξωτερικό
    +30 210 950 60 60

  • direct.NNHellas.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. Συγγρού 198, 17671 Aθήνα ΤΗΛ 210 9506060 E-MAIL info@nndirect.gr WEBSITE www.nndirect.gr